Usnesení III. Konference seniorů OSŽ

23.06.2017 07:49

 

 

Usnesení III. Konference seniorů OSŽ

20.června 2017

III. Konference seniorů OSŽ:

I. Schvaluje:

       1. Pracovní předsednictvo III. Konference seniorů OSŽ ve složení:

           Bc. Jaroslav Pejša, Kurt Mužík, Alois Malý, Karel Hybš, Danuše Polášková

       2. Program jednání III. Konference seniorů OSŽ

       3. zapisovatele: Bc. Alenu Šimáčkovou, Miroslava Glosse

          ověřovatele zápisů : Danuši Poláškovou, Janu Vlčkovou, Karla Košíka

       4. Mandátovou a volební komisi ve složení:

           Pavel Svatoš, Josef Mališka, Jiří Komrska  

        5. Návrhovou komisi ve složení:

           Stanislava Brejníková , Jiří Soldán, Alois Malý

 6.  Jednací řád III. Konference seniorů OSŽ

             Volební řád III. Konference seniorů OSŽ

             řídícího jednání III. Konference seniorů OSŽ - Karla Hybše

             Materiál: „Zaměření RRS OSŽ pro práci se seniory po III. Konferenci seniorů OSŽ“

             Statut RRS OSŽ

             Jednací řád RRS OSŽ po III. Konferenci seniorů OSŽ

             Volební řád RRS OSŽ po III. Konferenci seniorů   

      7.  zprávu o činnosti RRS OSŽ od doby konání II. Konference seniorů OSŽ, předloženou   předsedou RRS OSŽ Kurtem Mužíkem

II. Bere na vědomí:

1.     vystoupení hostů III. Konference seniorů OSŽ

2.     ohlášenou kandidaturu předsedy OSŽ Bc. Jaroslava Pejši na funkci předsedy svazu

3.     informaci o dalších kandidujících na funkci předsedy OSŽ, pana Vladislava Vokouna a Mgr. Martina Malého

4.     zprávu Mandátové a volební komise: -na III. Konferenci seniorů bylo delegováno 77 delegátů, 

účastní se 73 s hlasem rozhodujícím, tj. 94,8 % a 9 hostů.

Konference seniorů OSŽ je usnášení schopná.

  III.  Podporuje

1.     podporuje kandidaturu Bc. Jaroslava Pejši na post předsedy OSŽ.

 IV. Zvolila:

1.     RRS OSŽ ve složení:

Karel Hybš, Ing. Jarmila Šmerhová, Josef Jirsa, Marie Mrázová, Alois Malý, Marie Urbánková, Ing. Vladislav Czarnik, Blanka Tomková, Božetěch Dvořáček, Ludmila Raabová, Jiří Soldán, Miroslav Ondruch, Danuše Polášková, Kurt Mužík

2.     předsedu RRS OSŽ, pana Kurta Mužíka

3.     místopředsedy RRS OSŽ Aloise Malého a Karla Hybše

4.     kandidáta na člena ústředí OSŽ Zástupce RRS OSŽ na jednání Ú OSŽ (v době nepřítomnosti  předsedy RRS OSŽ) pana Karla Hybše

5.     delegáty na VII. sjezd OSŽ ve složení:

členové RRS OSŽ, Za pana Kurta Mužíka, který jde na sjezd jako člen orgánu OSŽ Stanislava Brejníková  a dále Zbyněk Handzel, Jiří Komrska, Jan Klečka, Jana Vlčková, Helena Čiklová, Josef Hák, Naděžda Šenkapolová, Pavel Kouba, Petr Hanáček, František Jahn,  Stanislav Vaculík, Josef Švebenger, Krista Preidová, Zbyněk Klimeš, Pavel Svatoš, Miroslav Gloss

Náhradníci : Josef Mališka, Pavel Střihavka, Ing. Jan Diviš, Milan Ples, Miroslav Grulich, Antonín Štěpánek,  Zdeněk Brada, Josef Kurka

V. Ukládá:

 RRS OSŽ:

1.     podporovat a obhajovat OSŽ ve vztahu k oprávněným požadavkům a potřebám národního dopravce ČD, jeho dceřiné společnosti, SŽDC a všech zaměstnanců 

2.     projednat, posoudit a dopracovat materiály RRS OSŽ o náměty a úkoly vyplývající z jednání III. Konference seniorů OSŽ a přijatého usnesení

 

Klubům seniorů OSŽ a ostatním seniorům OSŽ

1.     výrazně zkvalitnit činnost, aby nedocházelo ke snižování počtu seniorů, zaměřit se na  seniory, kteří odcházejí do starobního důchodů

2.     projednat s předsedy ZV OSŽ zasílání na ústředí OSŽ jména seniorů SŽDC, kteří čerpají příspěvek na volnočasové aktivity od SŽDC

VI. Vyslovuje poděkování:

1.     III. Konference seniorů OSŽ vyslovuje poděkování končícím členům RRS OSŽ za činnost v minulém volebním období -

2.     všem klubům seniorů OSŽ a funkcionářům seniorům OSŽ za jejich obětavou práci ve prospěch OSŽ a seniorského hnutí

3.     všem členům RRS OSŽ za jimi vykonanou práci ve prospěch seniorů OSŽ

4.     vedení OSŽ, jmenovitě předsedovi OSŽ Bc. Jaroslavovi Pejšovi, 1. místopředsedovi Vladislavu Vokounovi, místopředsedům OSŽ Mgr. Martinu Malému, Radkovi Nekolovi, Miroslavu Novotnému a výkonnému tajemníkovi Martinu Vavrečkovi, za účast na jednáních RRS OSŽ, a hlavně za vstřícný přístup k seniorům na železnici a finanční pomoc při zabezpečení rekreačních a volnočasových činností seniorů OSŽ

5.     vedoucím oddělení ESO OSŽ JUDr. Petrovi Večeřovi a MO OSŽ Ing. Šmehlíkovi za účast na jednáních RRS OSŽ a zabezpečení účasti odborných zaměstnanců na těchto jednáních a pomoc při vyřizování podnětů a stížností seniorů OSŽ

6.     členům přípravného výboru konference, zejména Karlu Hybšovi a zaměstnancům OSŽ ústředí, Magdě Kopecké, Janě Mulákové, Marii Pačesové a Ing Marcelu Balážovi, za  jejich pomoc a  ochotu být nápomocni při organizaci a zabezpečení konference seniorů

 

 

Za návrhovou komisi:    

Alois Malý                                                 Alois Malý, v. r.

Jiří Soldán                                                Jiří Soldán, v. r.

Stanislava Brejníková                                Stanislava Brejníková, v. r.

 

—————

Zpět