Podmínky pro cestování na "režijku" po Slovensku se pro nás nemění.

23.12.2012 09:52

Vzájemné uznávání In-karet ČD a ZSSK pro rok 2013

Dne 18. prosince 2012 byl podepsán dodatek č. 12 ke Smlouvě o vzájemném uznávání jízdních výhod mezi Českými drahami, a.s. (dále jen ČD) a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (dále jen ZSSK) pro rok 2013. Níže uvedené podmínky jsou platné od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013.

 
1. Všechny platné železniční průkazky aktivované v čipových kartách vydávaných ČD opravňují jejich držitele ve vlacích ZSSK k:
- bezplatnému používání všech vlaků osobní dopravy v příslušné vozové třídě (dle předpisu ČD Ok 10), použití vlaků EC je možné bez uhrazení příplatku,
- použití vlaků IC je možné na základě úhrady (lze zakoupit před nástupem jízdy i u pokladní přepážky ČD pod rezervačním kódem 98 „FIP Loisir“) ve smyslu osobního tarifu ZSSK určeného pro vlaky mimo rámec Smlouvy o dopravních službách ve veřejném zájmu,
- bezplatné přepravě na tratích Tatranské elektrické železnice (TEŽ), Ozubnicové železnice (OŽ).
 
2. Všechny platné železniční průkazky aktivované v čipových kartách vydávaných ZSSK opravňují je-jich držitele ve vlacích ČD k:
- bezplatnému používání všech vlaků osobní dopravy, vyjma kategorie Ex a SC, ve vozové třídě vyznačené na železniční průkazce,
- k zakoupení jízdenky do vlaků kategorie Ex a SC se slevou 50 % (děti, dospělí i důchodci) ve vozové třídě vyznačené na železniční průkazce ze základního jízdného dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarifu TR 10), ceník 1, a to u průvodčího ve vlaku (bez manipulační přirážky) nebo u pokladní přepážky ČD; místenku SC zaplatí dle tarifu TR 10, ceník 3A; při odbavení u pokladní přepážky ZSSK bude cestující odbaven se slevou 50 % ze sousedské přepravy. V případě použití vlaků kategorie Ex při jízdě ze SR do ČR opravňuje průkazka ZSSK k bezplatnému použití do první ŽST na území ČR, kde vlak zastavuje, a v opačném směru z poslední ŽST, kde vlak zastavuje na území ČR.
- bezplatné přepravě na visuté lanové dráze Liberec-Horní Hanychov – Ještěd a zpět.
 
3. Všechny platné železniční průkazky aktivované v čipových kartách vydávaných ZSSK a ČD neopravňují jejich držitele k:
- bezplatnému vydání místenky, místenky SC, lůžkového nebo lehátkového příplatku,
- zakoupení místenky a místenky SC za akční cenu dle vyhlášky PTV,
- bezplatné přepravě jízdních kol, dětských kočárků, ostatních spoluzavazadel, nadrozměrných ručních zavazadel a cestovních zavazadel, a to ani ze strany ČD ani ZSSK. Úschovu během pře-pravy na ČD a dovozné za přepravu v pojízdné úschovně zavazadel na ZSSK platí držitelé želez-ničních průkazek v plné výši,
- bezplatnému použití autobusových spojů ČD Bus a Airport Express.
 
4. Ostatní jízdní doklady:
Vzájemně se neuznávají volné jízdenky
- zaměstnanců ZSSK vydané v rámci předpisu Ok 10 ZSSK a v rámci dalších interních opatření ZSSK (ve vlacích ČD),
České dráhy, a. s., Generální ředitelství Strana 3/3
Odbor odměňování a benefitů
- zaměstnanců ČD vydané v rámci předpisu Ok 9 ČD a v rámci dalších interních opatření ČD (ve vlacích ZSSK).
Před jízdou na Slovensko doporučujeme ověřit na pokladní přepážce ČD s UNIPOK nebo na příslušném personálním útvaru, kde je držitel jízdních výhod v evidenci, zda po úhradě prolongační částky byla In-karta s aplikací železniční průkazka aktualizována. Aktualizaci In-karty stačí provést po úhradě prolongační částky pouze jednou.
 
Kontrolu aktualizace In-karty lze ověřit také na internetových stránkách https://www.cd.cz v odkazu na volbu „In-karta“ a dále „Moje In-karta“ nebo přímo na https://moje.inkarta.cz/. K tomu je nutné vyžádat heslo na pokladní přepážce ČD s UNIPOK nebo na personálním útvaru dle evidence držitele jízdních výhody. Pro přístup na uvedenou stránku je nutné uvést číslo In-karty a heslo.
Informujeme všechny držitele In-karty, že doplatek do 1. třídy vozové dle tarifu TR 10 neplatí ve vlacích cizích železničních správ včetně Slovenska.
 
S pozdravem
Mgr. Jan Čermák, v.r.
ředitel odboru odměňování a benefitů

—————

Zpět