zasedání 4. - 6. dubna 2016

02.05.2016 10:10

                         

Hosté:
p. Miroslav Gloss - samostatný organizační pracovník OSŽ

Mgr. Martin Malý – místopředseda OSŽ, předseda PV OSŽ SŽDC, s. o..

 

-Kontrolu plnění usnesení z minulých jednání provedl pan Jiří Soldán. Ve dnech 16. - 17. května 2016 se uskuteční školení na PC pro členy RRS OSŽ v zasedací místnosti Ú OSŽ - Dům Bohemika - Praha Vysočany. Zájemci se nahlásí do 30. 4. 2016 u p. Karla Hybše; Předseda RRS OSŽ p. Kurt Mužík  osloví p. Martina Vavrečku - výkonného tajemníka OSŽ, který dohodne termín jednání v Rajeckých Teplicích v hotelu  Skalka, kde proběhne  jednání s předsedy Klubů seniorů / počet 45 osob/. Termín: 30. 4. 2016;

 

-zhodnocení práce RRS OSŽ za I. čtvrtletí 2016. Předseda RRS OSŽ p. Kurt Mužík poděkoval všem členům  za účast na jednáních  RRS OSŽ, a  i když není přítomen na dnešním jednání p. Karel Hybš, patří mu  veliké poděkování za práci  na webových stránkách. Dále řekl, že bychom měli dodržovat termíny jednání RRS OSŽ. Byly upřesněny termíny jednání RRS OSŽ  do konce roku 2016.

 

-Zpráva k zabezpečení evidence seniorů a KS OSŽ dle návratových listů. Po dodání  návratových listů na Ú-OSŽ od ZO OSŽ převezme RRS OSŽ údaje o Klubech seniorů, o počtu členů  a  další údaje o funkcionářích klubů - kontakty na předsedy, apod. Zatím RRS OSŽ neobdržela tyto údaje.

 

-Vystoupení hostů. Předseda RRS OSŽ přivítal na jednání  Mgr. Martina Malého – místopředsedu OSŽ, předsedu PV OSŽ SŽDC, s. o., který seznámil podrobně, jak postupovat při určování a zařazení důchodce  SŽDC, s.o.,  ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. Rovněž i s postupem při fakturaci akcí pro důchodce / C-FKSP/ v roce 2016. Všichni přítomni obdrželi dokumenty – pomůcky k stanovení určování zařazení důchodců, tabulky a vzory prezenčních listin na akce pořádané pro důchodce. Dotazů od členů RRS OSŽ na toto téma bylo mnoho, a byly zodpovězeny všechny. Tento bod byl časově nejdelší a splnil účel.

 

-Organizační. Místopředseda RRS OSŽ p. Alois Malý nás informoval o dění v RS ČR.

Kolegium Rady seniorů České republiky, které proběhlo 30. 3. 2016, vydalo k provedení § 16 odstavce 2 Stanov Rady seniorů ČR „Pravidla pro vznik a činnost městských a obecních rad seniorů“. „Pravidla“ byly zaslány elektrickou poštou všem členům RRS OSŽ dne 1. 4. 2016;

 

-Začátkem července by měly proběhnout v Olomouci sportovní hry. Zatím je vše v přípravě, chybí peněžní podpora.

 

-25. 4. 2016 se uskuteční Mezinárodní konference RS ČR - „O zákoně o seniorech“, která proběhne na Hradě v počtu 60 lidí. Předseda RRS OSŽ  p. Kurt Mužík se zúčastní této konference jako host a místopředseda RRS OSŽ p. Alois Malý je členem RS ČR – místopředseda RS ČR. Rovněž byl přizván pan Karel Hybš. Záštitu nad  konferenci RS ČR  převzal president ČR -  Miloš Zeman.

 

-Členové RRS OSŽ se po dohodě přihlásili na školení PC, které by mělo proběhnout 16. - 17. 5. 2016. Seznam účastníků, kteří se zúčastní školení předá předseda RRS OSŽ p. Kurt Mužík panu Karlu Hybšovi - místopředsedovi RRS OSŽ. Na školení se přihlásilo jen 5-6 členů - ostatní členové mají naplánované akce s důchodci, nebo z rodinných důvodu nemohou. Ještě se zváží, zda toto školení proběhne, případně místo 2 dní, by stačil jen 1 den. To necháváme na zvážení předsedy RRS OSŽ p. Kurta Mužíka a místopředsedy RRS OSŽ p. Karla Hybše. Stanovisko bude v čas zasláno přihlášeným členům RRS OSŽ.

 

-Následovalo “kolečko“, kde členové rady podávali své informace o dění v jejich Klubech seniorů v jednotlivých regionech a zejména o činnosti klubů při ZO OSŽ.

 

-Na závěr bylo přijato usnesení.

 

—————

Zpět